Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Bon Lunchlevering B.V.
Elektronstraat 15
1014 AP Amsterdam
Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3308605. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene voorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verkopen van de producten en goederen door Bon Lunchlevering B.V. met statutaire zetel in Amsterdam (de Gebruiker) aan elke wederpartij (de Wederpartij). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle leveringen van de Gebruiker aan de Wederpartij.
1.2 Van hetgeen in de voorwaarden bepaald kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. In het geval dat de voorwaarden conflicteren met hetgeen overeen is gekomen met de Gebruiker, zal de tekst van de overeenkomst prevaleren over de voorwaarden.
1.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Wederpartij zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Wederpartij wenst af te wijken van de voorwaarden van de Gebruiker, moet de Wederpartij dat uitdrukkelijk schriftelijk aangeven.
1.4 De voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Gebruiker derden inschakelt bij de uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van goederen/producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, acties en prijsopgaven

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven verstrekt door de Gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. De enkele aanvaarding van een offerte, aanbieding of prijsopgave door de Wederpartij resulteert derhalve niet automatisch in een overeenkomst met de Gebruiker.
2.2 Een offerte, aanbieding of prijsopgave vervalt na 30 (dertig) dagen. Een offerte, aanbieding of prijsopgave vervalt tevens indien het product waarop de offerte, aanbieding of prijsopgave betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.                                                                                                                                                                     2.3 In het geval de Gebruiker een aanbieding, actie, korting of ander voordeel voor de wederpartij ter beschikking stelt, zal deze van toepassing zijn binnen de reguliere genoemde openingstijden, alsmede het bezorggebied van Gebruiker.  Tevens is Gebruiker zonder meer voorbehouden een aanbieding, actie, korting of ander voordeel in te trekken, dan wel van toepassing te verklaren. 
2.4 In het geval de Gebruiker een proefproduct stuurt naar de Wederpartij ter goedkeuring, dan dient de Wederpartij binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van het proefproduct zijn bestelling schriftelijk te bevestigen aan de Gebruiker. De aanbieding of offerte waarop het proefproduct betrekking heeft vervalt indien de Gebruiker niet binnen de gestelde termijn de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de Wederpartij.
2.5 Levertijden en andere in de offerte genoemde tijden zijn bij schatting en slechts informatief. De Gebruiker streeft ernaar de genoemde tijden na te komen. Overschrijding van de termijnen geeft de Wederpartij echter niet het recht om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden.
2.6 De Gebruiker behoudt het recht om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst een door de Wederpartij aanvaarde offerte te herroepen. Indien de Gebruiker zich beroept op dit recht komt er geen overeenkomst tot stand.
2.7 De Gebruiker is in alle gevallen bevoegd om de specificaties in offertes, aanbiedingen en prijsopgaven aan te passen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Geen overeenkomst is bindend voor de Gebruiker, ook niet als er een aanbod is gedaan door de Gebruiker en deze is aanvaard door de Wederpartij, totdat de Gebruiker deze overeenkomst schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Een mondelinge overeenkomst is voor de Gebruiker alleen bindend indien deze is gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1 De producten en goederen blijven eigendom van de Gebruiker tot het volledige factuurbedrag door de Wederpartij is voldaan.

Artikel 5: Bestelling en levering

5.1 Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst via de webshop. Mondelinge/telefonische bestelling resulteren derhalve niet in order/ overeenkomst, mits gevolgd door een schriftelijke bevestiging, middels een online bestelling.
5.2 Bestellingen dienen uiterlijk om 14:30 uur door de Gebruiker te zijn ontvangen tot een ordergrootte van 50 stuks voor de daaropvolgende te leveren dag. Bestellingen met een ordergrootte groter dan 50 stuks, dienen uiterlijk voor 12:00 uur door Gebruiker te zijn ontvangen. Bestellingen voor de dag zelf kunnen bij uitzondering en uitsluitend in overleg worden geplaats. Gebruiker is gehouden om in dat geval te allen tijde bezorgkosten in rekening te kunnen brengen bij de Wederpartij.
5.3 De Wederpartij is gehouden om de bestelde en geleverde producten direct af te nemen.
5.4 Door betaling van het factuurbedrag en/of het ontvangen van een pakbon/afleveringsdocument bevestigt de Wederpartij de ontvangst van de producten.
5.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Wederpartij opgegeven adres vergezeld van een pakbon/afleveringsdocument die door de Wederpartij ontvangen wordt. Alsdan gaat het risico van de betreffende zaken over op de Wederpartij.
5.6 Producten voor de bedrijfslunch, zoals bedoeld in art. 5.2, worden geleverd voor 12:00 uur op de door de Wederpartij op opgegeven dag, rekening houdende met het gewenste tijdstip.
5.7 Bestellingen van belegde broodjes en overige (toe)bereide producten kunnen tot een dag voor levering tot uiterlijk 14:30 uur besteld worden.
5.8 Bestellingen van producten zoals genoemd in art 5.7 worden geleverd tussen 11:00 en 13:00 uur, rekening houdende met het door de Wederpartij opgegeven gewenste levertijdstip.

5.9 Annulering van een bestelling met een totale ordergrootte tot € 250,- inclusief BTW, is mogelijk tot uiterlijk één werkdag voor de dag van levering vòòr 14:30 uur.  Annulering van een bestelling met een ordergrootte vanaf € 250,- inclusief BTW, is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van levering. Producten geleverd door externe leveranciers kunnen niet worden geannuleerd. Annulering kan uitsluitend per e-mail via bestelling@lunchlevering.nl o.v.v. webordernummer en leverdatum. Een annulering is pas geaccepteerd indien deze schriftelijk is bevestigd door de Gebruiker. 

5.10 Aanvulling aan, wijziging van een reeds geplaatste bestellingen met een totale ordergrootte tot € 250,- inclusief BTW, is mogelijk tot uiterlijk één werkdag voor de dag van levering vòòr 14:30 uur. Wijzigingen aan bestellingen met een ordergrootte vanaf € 250,- inclusief BTW, is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van levering. Wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven via bestelling@lunchlevering.nl o.v.v. webordernummer en leverdatum. Een wijziging is pas geaccepteerd indien deze schriftelijk is bevestigd door de Gebruiker. 

5.11 Met het oog op onvoorziene omstandigheden behoudt de Gebruiker een marge van 30 minuten op de gestelde levertijden. De Gebruiker zal, indien mogelijk, de Wederpartij op de hoogte brengen van de overschrijding van de gestelde levertijden. Overschrijding van de termijnen geeft de Wederpartij niet het recht om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden.

5.12 Indien de Wederpartij gebruik maakt van de Herhaalbestelling functionaliteit die beschikbaar wordt gesteld via de website van Bon Lunchlevering en zodoende een wekelijks terugkerende bestelling aanmaakt is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten van de herhaalbestelling zodra deze niet meer periodiek uitgeleverd dient te worden.

5.13 Toevoeging en uitzondering op beleidsregels ten behoeve van de bestelling en levering 5.1 t/m 5.12 van meerdere (lunch)pakketten/ borrelboxen enz. bedoeld voor bijv. online meetings, binnen en buiten het aangegeven bezorggebied.

Bezorgkosten voor dergelijke opdrachten worden vanuit gebruiker, door gebruiker benoemde verspreider geoffreerd aan wederpartij. Na akkoord door de wederpartij op de geoffreerde bezorgkosten, wordt de opdracht voor de bezorging van (online) bestelde pakketten/ boxen onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd;

1. Het pakket wordt eenmaal aangeboden op genoemd adres

2.Na afgifte van het pakket, valt de verantwoordelijkheid voor het houden en eventueel gekoeld bewaren van het pakket onder ontvanger dan wel de wederpartij.

3. Bij geen gehoor wordt het pakket aangeboden bij de buren, geadresseerde ontvangt hierover bericht per ‘niet thuis’ kaart.

4. Indien bezorging bij buren niet mogelijk, komt de box retour bij gebruiker met vermelding waar niet geleverd. Geadresseerde ontvangt hierover bericht per ‘niet thuis’ kaart.

5. Alle retour gekomen pakketten/ boxen kunnen na verzending alle pakketten eenmalig worden aangeboden bij een op een aan te geven adres binnen de gemeente Amsterdam

6. Retour gekomen boxen kunnen niet worden geretourneerd

7. Bij akkoord op de order (pakketten en bezorgkosten), is aanpassen en/ of annuleren van de totale order niet meer mogelijk.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de prijzen inclusief bezorgkosten, BTW en administratiekosten.
6.2 De Gebruiker vermeldt uitdrukkelijk dat bezorgkosten v.a. € 9,50 incl. BTW (hoog) wel in rekening worden gebracht in de gevallen dat:
- De totale ordergrootte minder dan € 40,00- inclusief BTW bedraagt;
6.3 Betalingen kunnen gedaan worden op factuur, via i-Deal of á contant bij levering.
6.4 De Wederpartij dient bij betaling op factuur in de webshop, duidelijk aangeven welke tenaamstelling en - indien van toepassing - welke kostenplaats op de factuur dient te komen. Indien de Wederpartij verzuimt deze informatie te verstrekken hanteert de Gebruiker de algemene bedrijfsgegevens.
6.5 In het geval een factuur na opmaken en verzending aangepast te worden, houdt de Gebruiker het recht voor om       € 11,50 administratiekosten inclusief BTW per (aan te passen of nieuw op te maken) factuur in rekening te brengen bij de Wederpartij.
6.6 De betalingstermijn bedraagt maximaal 2 (twee) weken na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.7 De Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van de betaling of het rekenen van enige korting tenzij schriftelijk overeengekomen.
6.8 Indien het verschuldigde bedrag op basis van de factuur niet tijdig wordt betaald, is de Wederpartij in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en zal de Wederpartij de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6: 119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek vanaf de datum van de factuur verschuldigd zijn aan de Wederpartij.
6.9 Vorderingen van de Gebruiker jegens de Wederpartij, op welke grond dan ook, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar zonder ingebrekestelling of nadere aankondiging in de volgende gevallen:
- De Wederpartij niet (of niet tijdig) aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst met de Gebruiker voldoet;
- De Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag heeft ingediend voor faillissement of een surseance van betaling, of indien de Wederpartij betalingen heeft opgeschort;
- De Wederpartij een verzoek tot een schuldsaneringsregeling indient of is verklaard onderworpen te zijn aan een schuldsaneringsregeling of heeft verzocht onder curatele te worden geplaatst;
- Eigendommen van de Wederpartij in beslag zijn genomen;
- De Wederpartij wordt geliquideerd of verklaart zijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen.
6.10 Verrekening van wederzijdse schulden en vorderingen is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 7: Inspecties

7.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde producten en goederen onmiddellijk na de levering aan een grondige en deskundige inspectie te onderwerpen, met name op het gebied van de kwantiteit, kwaliteit, volledigheid en deugdelijkheid van de geleverde producten. De Wederpartij dient de Gebruiker onverwijld doch uiterlijk binnen 4 (vier) uur schriftelijk, of mondeling gevolgd door een schriftelijke verklaring, op de hoogte te brengen van elk gedetecteerd gebrek aan de geleverde producten.
7.2 De Wederpartij dient gehoor te geven aan het verzoek van de Gebruiker om de producten met een gebrek te retourneren aan de Gebruiker.
7.3 Het indienen van een klacht zal nooit enige grond opleveren voor schorsing of verrekenen van de betalingsverplichting van de Wederpartij jegens de Gebruiker of voor het nakomen van (de) overeenkomst(en).
7.4 Indien de Gebruiker de klacht gegrond acht, zal de Gebruiker vervangende producten of diensten leveren, indien dit mogelijk is, of, indien dit niet mogelijk is, zal het factuurbedrag aan de Wederpartij (gedeeltelijk) worden gecrediteerd. De Gebruiker is niet verplicht om andere diensten of uit te voeren of tot het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Gebruiker aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de Wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van de Gebruiker. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de opdracht, die tot schade heeft geleid.
8.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor de Gebruiker voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan. Voorts vrijwaart de Wederpartij de Gebruiker tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade voortvloeiende uit (gebruik van) de door de Gebruiker geleverde goederen en/of diensten, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
8.3 Voor zover de door de Gebruiker geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat de Gebruiker bij consumeren dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De Wederpartij dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden geconsumeerd.

Artikel 9: Terugroepen

9.1 Indien zich door leveranciers van de Gebruiker geïnitieerde terugroepacties voordoen in verband met bij de fabricage of verpakking ontstane product gebreken, dient de Wederpartij met de betreffende producten te handelen conform de door de Gebruiker in die gevallen bekend gemaakte terugroepactie-procedure
9.2 Indien de Gebruiker naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroepacties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de Wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door de Wederpartij.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de Gebruiker welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden gevergd. Onder overmacht wordt onder meer (derhalve niet uitsluitend) verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, onlusten, stakingen, boycotten, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabricaten door derden, epidemieën, overstromingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade.
10.2 Indien de Gebruiker door overmacht de overeenkomst met de Wederpartij niet tijdig kan nakomen, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van de Gebruiker. De Gebruiker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van de Gebruiker, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht jegens de Wederpartij, dan wel te vorderen van de Wederpartij dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Ieder der partijen zal de informatie die zij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is dan wel informatie waarvan zij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim houden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden.

Artikel 12: Boetebeding

12.1 De Gebruiker behoudt zich het recht voor om een direct opeisbare boete op te leggen aan de Wederpartij indien de Wederpartij artikel 11 (Geheimhouding) overtreedt. De hoogte van de boete wordt door de Gebruiker naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld of dient te worden vastgesteld in een gerechtelijke procedure. De Gebruiker behoudt naast het opleggen van een boete zijn recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Verval

13.1 Alle vorderingsrechten van de Wederpartij jegens de Gebruiker, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Wederpartij de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 14: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

14.1 Op de tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten en offertes is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien tussen de Gebruiker en de Wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
14.3 De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met de Gebruiker gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft de Gebruiker het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Wederpartij.

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen.
15.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.