Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Bon Lunchlevering B.V.
Elektronstraat 15
1014 AP Amsterdam
Nederland

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69094535. 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.1   Deze Algemene voorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verkopen van de producten en goederen door Bon Lunchlevering B.V. met statutaire zetel in Amsterdam (de Gebruiker) aan elke wederpartij (de Wederpartij). De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle leveringen van de Gebruiker aan de Wederpartij.
1.2 Van hetgeen in de voorwaarden bepaald kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. In het geval dat de voorwaarden conflicteren met hetgeen overeen is gekomen met de Gebruiker, zal de tekst van de overeenkomst prevaleren over de voorwaarden.
1.3 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden van de Wederpartij zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Wederpartij wenst af te wijken van de voorwaarden van de Gebruiker, moet de Wederpartij dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen.
1.4 De voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Gebruiker derden inschakelt bij de uitvoering van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van goederen/producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, acties en prijsopgaven

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven verstrekt door de Gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. De enkele aanvaarding van een offerte, aanbieding of prijsopgave door de Wederpartij resulteert derhalve niet automatisch in een overeenkomst met de Gebruiker.
2.2 Een offerte, aanbieding of prijsopgave vervalt na 30 (dertig) dagen. Een offerte, aanbieding of prijsopgave vervalt tevens indien het product waarop de offerte, aanbieding of prijsopgave betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 De Gebruiker behoudt het recht om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst een door de Wederpartij aanvaarde offerte te herroepen. Indien de Gebruiker zich beroept op dit recht komt er geen overeenkomst tot stand.

                                                                                                                       

2.4 In het geval de Gebruiker een aanbieding, actie, korting of ander voordeel voor de wederpartij ter beschikking stelt, zal deze van toepassing zijn binnen de geldigheidstermijn, reguliere genoemde openingstijden, alsmede het bezorggebied van Gebruiker.  Tevens is Gebruiker zonder meer voorbehouden een aanbieding, actie, korting of ander voordeel in te trekken, dan wel van toepassing te verklaren. 
2.5 Levertijden en andere in de offerte en/ of overeenkomst genoemde tijden zijn bij schatting en slechts informatief. De Gebruiker streeft ernaar de genoemde tijden na te komen. Overschrijding van de termijnen geeft de Wederpartij echter niet het recht om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden. 
2.6 De Gebruiker is in alle gevallen bevoegd om de specificaties in offertes, prijzen, aanbiedingen en prijsopgaven aan te passen.

2.7 Gebruiker is alle gevallen gehouden om na een akkoord op een offerte door de Wederpartij binnen 30 (dertig) dagen, waarbij de uitvoering buiten 30 (dertig) dagen uitgevoerd dient te worden prijzen, aanbiedingen en prijsopgaven aan te passen.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Geen overeenkomst is bindend voor de Gebruiker, ook niet als er een aanbod is gedaan door de Gebruiker en deze is aanvaard door de Wederpartij, totdat de Gebruiker deze overeenkomst schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Een mondelinge overeenkomst is voor de Gebruiker alleen bindend indien deze is gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

 

 

Artikel 4: Bestelling en levering

4.1 Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst via de webshop. Mondelinge/telefonische bestelling resulteren derhalve niet in order/ overeenkomst, tenzij gevolgd door een schriftelijke bevestiging, voortvloeiende uit een online bestelling.
4.2 Bestellingen dienen uiterlijk 18:00 uur door de Gebruiker te zijn ontvangen tot een ordergrootte van 50 stuks voor de daaropvolgende te leveren dag. Bestellingen met een ordergrootte groter dan 50 stuks, dienen uiterlijk voor 12:00 uur door Gebruiker te zijn ontvangen.

4.3 Geplande herhaalbestelling is een wekelijks terugkerende bestelling, geplaatst via de website van Lunchlevering door de Wederpartij. Een geplande herhaalbestelling valt hierna eveneens onder de noemer bestelling. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanpassen/ annuleren van de geplande herhaalbestelling.
4.4 De Wederpartij is gehouden om de bestelde producten bij levering direct af te nemen.
4.5 Door betaling van het factuurbedrag en/of het ontvangen van een afleveringsdocument bevestigt de Wederpartij de ontvangst van de bestelde producten.
4.6 Bestellingen van producten worden geleverd binnen het door de wederpartij gekozen tijdsblok. 

4.7 Met het oog op onvoorziene omstandigheden behoudt de Gebruiker een marge van 30 minuten op de gestelde levertijden. De Gebruiker zal, indien mogelijk, de Wederpartij z.s.m. op de hoogte brengen van de overschrijding van de gestelde levertijden. Overschrijding van opgegeven levertijden door Gebruiker geeft de Wederpartij niet het recht om schadevergoeding te eisen of de overeenkomst te ontbinden.

4.8 Annulering van een bestelling met een totale ordergrootte tot € 250,- inclusief BTW, is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de dag van levering.  Annulering van een bestelling met een ordergrootte vanaf € 250,- inclusief BTW, is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van levering. Producten geleverd aan Gebruiker door externe leveranciers kunnen niet worden geannuleerd. Annulering van een bestelling is uitsluitend online mogelijk, binnen de web omgeving van de  Wederpartij (Web-Account). Een annulering is pas geaccepteerd indien deze schriftelijk (online) is bevestigd door de Gebruiker. 

4.9 Aanvulling aan, wijziging van een reeds geplaatste bestellingen met een totale ordergrootte tot € 250,- inclusief BTW, is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de dag van levering. Wijzigingen aan bestellingen met een ordergrootte vanaf € 250,- inclusief BTW, is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor de dag van levering. Wijzigingen van een bestelling is uitsluitend online mogelijk, binnen de web omgeving van de  Wederpartij (Web-Account). Een wijziging is pas geaccepteerd indien deze schriftelijk (online) is bevestigd door de Gebruiker. 

 

 

Artikel 5: Toevoegingen en uitzonderingen op bepalingen 4.1 t/m 4.9 in het geval van bestellingen met meerdere (lunch)pakketten/borrelboxen etc. bedoeld voor bijv. online meetings, binnen en buiten het aangegeven bezorggebied

 

5.1 Bezorgkosten buiten het verzorgingsgebied van Gebruiker worden extern aangevraagd bij een door Gebruiker benoemde verspreider. De door benoemde verspreider geoffreerde externe bezorgkosten, worden via Gebruiker gepresenteerd aan de Wederpartij. Na akkoord door de Wederpartij op de geoffreerde bezorgkosten, wordt de opdracht voor de bezorging van (online) bestelde pakketten/ boxen onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd;

 

1. Het pakket wordt eenmaal aangeboden op het ingevulde bezorgadres

2. Na afgifte van het pakket, valt de verantwoordelijkheid voor het houden en eventueel gekoeld bewaren van het pakket onder ontvanger dan wel de Wederpartij.

3. Bij ‘niet thuis’ wordt het pakket aangeboden bij de buren. Geadresseerde ontvangt hierover bericht per ‘niet thuis’ kaart.

4. Indien bezorging bij buren niet mogelijk is, komt de box retour bij Gebruiker met vermelding waar niet geleverd. Geadresseerde ontvangt hierover bericht per ‘niet thuis’ kaart.

5. Alle retour gekomen pakketten/ boxen kunnen na verzending allen eenmalig worden aangeboden bij een op een aan te geven adres binnen de gemeente Amsterdam

6. Retour gekomen boxen kunnen niet worden geretourneerd en komen niet voor vergoeding in aanmerking, terwijl de betalingsverplichting voor de Wederpartij blijft bestaan.

7. Bij akkoord op de order (pakketten en bezorgkosten), is aanpassen en/ of annuleren van de totale order niet meer mogelijk.

 

 

Artikel 6: Risico overgang

 

6.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden zaken in de macht van de Wederpartij gebracht door middel van levering aan het door de Wederpartij opgegeven afleveradres vergezeld van een afleveringsdocument die door de Wederpartij ontvangen en aanvaard wordt. 

 

 

Artikel 7: Mislukte aflevering

 

7.1 In het geval dat de bezorgingpoging niet slaagt, doordat de Wederpartij niet aanwezig is om de zaken aan te nemen of de levering anderszins onmogelijk wordt gemaakt door de Wederpartij, zal Gebruiker de zaken mee retour nemen.

7.2 De geretourneerde zaken blijven tot 4 uur na het moment van retour beschikbaar bij Gebruiker waar de Wederpartij deze op kan halen. Na het verstrijken van deze termijn zullen de geretourneerde zaken van de afhaallocatie worden verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn de zaken niet heeft opgehaald wordt Gebruiker, gezien de aard van de te leveren zaken, geacht de overeenkomst te zijn nagekomen.

7.4 De geretourneerde zaken komen niet voor vergoeding in aanmerking, terwijl de betalingsverplichting voor de Wederpartij blijft bestaan.

 

 

Artikel 8: Prijzen, kosten en betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden de prijzen exclusief BTW, inclusief bezorgkosten en administratiekosten.
8.2 De Gebruiker vermeldt uitdrukkelijk dat bezorgkosten v.a. € 9,50 incl. BTW (hoog) wel in rekening worden gebracht in de gevallen dat:
- De totale ordergrootte minder dan € 40,00- inclusief BTW bedraagt;
8.3 Betalingen kunnen gedaan worden op factuur, via i-Deal of Credit Card. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
8.4 De Wederpartij dient bij keuze ‘betaling op factuur’ in de webshop, duidelijk aangeven welke tenaamstelling en - indien van toepassing - welke kostenplaats op de factuur dient te komen. Indien de Wederpartij verzuimt deze informatie te verstrekken hanteert de Gebruiker de algemene bedrijfsgegevens van Wederpartij.
8.5 In het geval een factuur na opmaken en verzending aangepast dient te worden, houdt de Gebruiker het recht voor om € 13,50 administratiekosten inclusief BTW per (aan te passen of nieuw op te maken) factuur in rekening te brengen bij de Wederpartij.
8.6 De betalingstermijn bedraagt maximaal 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
8.7 De Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van de betaling of het rekenen van enige korting tenzij schriftelijk overeengekomen.
8.8 Indien het verschuldigde bedrag op basis van de factuur niet tijdig wordt betaald, is de Wederpartij in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en zal de Wederpartij de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6: 119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek vanaf de datum van de factuur verschuldigd zijn aan de Wederpartij.
8.9 Vorderingen van de Gebruiker jegens de Wederpartij, op welke grond dan ook, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar zonder ingebrekestelling of nadere aankondiging in de volgende gevallen:
- De Wederpartij niet (of niet tijdig) aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst met de Gebruiker voldoet;
- De Wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag heeft ingediend voor faillissement of een surseance van betaling, of indien de Wederpartij betalingen heeft opgeschort;
- De Wederpartij een verzoek tot een schuldsaneringsregeling indient of is verklaard onderworpen te zijn aan een schuldsaneringsregeling of heeft verzocht onder curatele te worden geplaatst;
- Eigendommen van de Wederpartij in beslag zijn genomen;
- De Wederpartij wordt geliquideerd of verklaart zijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen.
8.10 Verrekening van wederzijdse schulden en vorderingen is te allen tijde uitgesloten.

8.11 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500,00 in geval de Wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ingeval de Wederpartij een consument is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

8.12 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

 

Artikel 9: Garantie, inspectie en klachten

9.1 De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden

9.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

9.3 De Wederpartij is gehouden de geleverde producten en goederen onmiddellijk na de levering aan een inspectie te onderwerpen, met name op het gebied van de kwantiteit, kwaliteit, volledigheid en deugdelijkheid van de geleverde producten. De Wederpartij dient de Gebruiker onverwijld doch uiterlijk binnen 1 (één) uur schriftelijk, of mondeling gevolgd door een schriftelijke verklaring, op de hoogte te brengen van elk gedetecteerd gebrek aan de geleverde producten. 

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

9.4 De Wederpartij dient gehoor te geven aan het verzoek van de Gebruiker om de producten met een gebrek te retourneren aan de Gebruiker.

9.5 Het indienen van een klacht zal nooit enige grond opleveren voor opschorten of verrekenen van de betalingsverplichting van de Wederpartij jegens de Gebruiker of voor het nakomen van (de) overeenkomst(en).
9.6 Indien de Gebruiker de klacht gegrond acht, zal de Gebruiker vervangende producten of diensten leveren, indien dit mogelijk is, of, indien dit niet mogelijk is, zal het factuurbedrag aan de Wederpartij (gedeeltelijk) worden gecrediteerd. De Gebruiker is niet verplicht om andere diensten of uit te voeren of tot het betalen van een schadevergoeding.

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De Gebruiker aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de Wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van de Gebruiker. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de opdracht, die tot schade heeft geleid.
10.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor de Gebruiker voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan. Voorts vrijwaart de Wederpartij de Gebruiker tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade voortvloeiende uit (gebruik van) de door de Gebruiker geleverde goederen en/of diensten, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
10.3 Voor zover de door de Gebruiker geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat de Gebruiker bij consumeren dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De Wederpartij dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden geconsumeerd. Tevens ligt de verantwoording de geleverde producten tot consumeren koel te bewaren, vanaf het moment van afleveren volledig bij de Wederpartij 

 

 

Artikel 11 Terugroepen

11.1 Indien zich door leveranciers van de Gebruiker geïnitieerde terugroepacties voordoen in verband met bij de fabricage of verpakking ontstane product gebreken, dient de Wederpartij met de betreffende producten te handelen conform de door de Gebruiker in die gevallen bekend gemaakte terugroepactie-procedure
11.2 Indien de Gebruiker naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroepacties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de Wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door de Wederpartij.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de Gebruiker welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden gevergd. Onder overmacht wordt onder meer (derhalve niet uitsluitend) verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, onlusten, stakingen, boycotten, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, niet-levering van noodzakelijk materialen en halffabricaten door derden, epidemieën, overstromingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade.
12.2 Indien de Gebruiker door overmacht de overeenkomst met de Wederpartij niet (tijdig) kan nakomen, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van de Gebruiker. De Gebruiker is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van de Gebruiker, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht jegens de Wederpartij, dan wel te vorderen van de Wederpartij dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

 

 

Artikel 13: Verval

13.1 Alle vorderingsrechten van de Wederpartij jegens de Gebruiker, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Wederpartij de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

14.1 Op de tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten en offertes is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien tussen de Gebruiker en de Wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
14.3 De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met de Gebruiker gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft de Gebruiker het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter. De bevoegde rechter wordt bepaald aan de hand van de wettelijke regels omtrent absolute en relatieve competentie.

 

 

Artikel 15: Slotbepalingen

15.1 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen.
15.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Algemene voorwaarden zijn laatste gewijzigd op: 1 juni 2023